Prema Međunarodnoj federaciji pokreta za organsku poljoprivredu (IFOAM), organska poljoprivreda predstavlja sistem proizvodnje koji održava zdravlje zemljišta, ekosistema i ljudi. Pomenuti sistem proizvodnje se zasniva na ekološkim procesima, biodiverzitetu i proizvodnim ciklusima prilagođenim lokalnim uslovima. Organska poljoprivreda kombinuje tradiciju, inovacije i nauku u korist zajedničke životne sredine i promoviše fer odnose i dobar kvalitet života svih onih koji su u nju uključeni. Na pitanje zašto primenjivati organsku poljoprivredu i koje bi bile njene prednosti u odnosu na konvencionalnu, potrebno je sagledati njene benfite sa više aspekata.

1. PROIZVODNJA ZDRAVSTVENO BEZBEDNE, KVALITENTE HRANE NA EKOLOŠKI ODRŽIV NAČIN. Osnovni cilj organske poljoprivrede je proizvodnja zdravstveno bezbedne, kvalitente hrane na ekološki održiv način. Stoga metode organske proizvodnje podrazumevaju primenu prirodnih postupaka i supstanci, a ograničavaju ili potpuno eliminišu upotrebu sintetizovanih sredstava. Organski proizvedena hrana i namirnice su bez ostataka sintetičkih pesticida, teških metala, aditiva (aspartani, tetrazini, pojačivači ukusa i drugo), antibiotika i hormona. To je hrana sa smanjenim sadržajem nitrata i nitrita, bez mikrobiološke kontaminacije i bez genetski modifikovanih organizama. Organski standardi zabranjuju upotrebu genetski modifikovanih proizvoda. Organska hrana ima prirodan miris i ukus. Pored većeg sadržaja suve materije, vitamina C, nekih aminokiselina, ona ima i veći sadržaj minerala K, P, Fe, Mg. U organskoj hrani prisutan je i veći sadržaj biološko značajnih sekundarnih metabolita fenolnih jedinjenja i antioksidanata – koji su značajni u prevenciji niza obolenja kod ljudi.

2. U ORGANSKOJ PROIZVODNJI HRANE TROŠI SE MANJE ENERGIJE I SMANJEN JE EFEKAT „STAKLENE BAŠTE“. Aspekt uticaja organske poljoprivrede na čuvanje životne sredine je od posebne važnosti. Organska poljoprivreda može značajno da doprinese smanjenju emisije štetnih gasova u atmosferu i da smanji upotrebu neobnovljivih izvora energije (fosilnih goriva). U dostupnoj literaturi postoji podatak da organska poljoprivreda troši 40% manje energije od konvencionalne, a emisija gasova „staklene bašte“ je za gotovo 60% manja u odnosu na konvencionalnu. Organizacija za hranu i poljoprivredu pri UN (FAO) karakteriše organsku poljoprivredu kao efektnu strategiju za mitigaciju (ublažavanje) klimatskih promena i formiranje otpornih (zdravih) zemljišta koja se bolje prilagođavaju ekstemnim vremenskim uslovima nastalim kao posledica klimatskih promena. Prema međunarodnoj federaciji pokreta za organsku poljoprivredu (IFOAM), usvajanjem organske poljoprivredne proizvodnje na globalnom nivou, moglo bi da se zarobi (sekvestrira) čak 32% ukupne emisije gasova staklene bašte koji su posledica delovanja čoveka.

3. ORGANSKOM PROIZVODNJOM VODI SE RAČUNA O ŽIVOTINJAMA JER SE UZGAJAJU U PRIRODNIM USLOVIMA, ŠTO OMOGUĆUJE ISPOLJAVANJE NJIHOVIH PRIRODNIH FUNKCIJA I PONAŠANJA. Uslovi gajenja domaćih životinja regulisani su posebnim propisima u organskoj proizvodnji. Domaćim životinjama moraju se pružiti uslovi gajenja koji omogućavaju ispoljavanje njihovih prirodnih funkcija i ponašanja jer one čine deo agroekološkog sistema. Primenom metoda organske stočarske proizvodnje obezbeđuje se poštovanje visokog stepena dobrobiti životinja, uz uvažavanje specifičnih potreba svake vrste. U organskoj proizvodnji nije dozvoljena prodaja mesa klonoranih životinja i njihovih potomaka.

4. OČUVANJE BIODIVERZITETA. Organska poljorivreda primenom ekoloških agrotehničkih mera poboljšava fizička, hemijska i mikrobiološka svojstva zemljišta (plodored, obrada zemljišta, organska i zelenišna đubriva) i smanjuje eroziju za 20-40% (međuusevi, nastiranje zemljišta, pokrovni usevi). Prirodnim metodama proizvodnje i uređenjem površina, organska poljoprivreda održava biološku ravnotežu sa svim svojstvima lokalne prirode. Specifično dizajniranje polja uključuje ekokoridore, cvetne pojaseve unutar i oko polja, uz sadnju odgovarajućeg šiblja i drveća, koji predstavljaju stanište za insekte i ptice, pa čak i za divlje životinje. Organska proizvodnja gajenjem većeg broja vrsta, sorti i rasa, posebno autohtonih, čuva biodiverzitet i životnu sredinu.

5. MULTIFUNKCIONALNOST. Punu vrednost organska poljoprivreda dobija multifunkcionalnošču – proizvodnjom poljoprivrednih i nepoljoprivrednih proizvoda i usluga očuvanjem autohtonog poljoprivrednog pejzaža. Multifunkcionalna organska poljoprivreda doprinosi integralnom razvoji sela, revitalizaciji malog poseda u različitim geografskim i agro–ekološkim uslovima. Multifunkcionalnost doprinosi očuvanju etnoloških i istorijskih vrednosti regiona i razvoj novih proizvoda na bazi tradicionalnih, ali i razvoj plasmana na posedu farmera, na specifičnim organskim i tradicionalnim pijacama. Multifunkcionalne organske farme omogućavaju razvoj oblika turizma gde veliku ulogu ima agro i eko turizam. Organska poljoprivreda put je razvoja poljoprivrede budućnosti uz očuvanje prirodnih resursa kao velikog nacionalnog blaga.