OT4D

Projekat Uspostavljanje Održivog lanca vrednosti i odgovarajućeg
inovativnog sistema proizvodnje suncokreta u uslovima klimatskih promena koji
realizuje Vojvođanski klaster organske poljoprivrede u saradnji sa Institutom za
ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu i kompanijom Halba iz Švajcarske. Predlog
projekta je izabran u PPP pozivu (Public-Private Partnership ili Javno-privatno
partnerstvo), raspisanog u okviru projekta OT4D (Organic trade for development),
podržan je od strane Državnog sekretarijara za ekonomske poslove Švajcarske i
organizacije Helvetas, a u konzorcijumu OT4D projekta su i IFOAM-Međunarodna
organizacija za razvoj organske poljoprivrede i FiBL-Institut za organsku poljoprivredu u
Švajcarskoj.

Projekat se sastoji od dve komponente, prva se odnosi na iznalaženje održivog
sistema proizvodnje konzumnog suncokreta u uslovima klimatskih promena i iznalaženja
načina da se otvori put individualnim organkim proizvođačima za preradu i izvoz
suncokreta, kroz bolju saradnju sa većim kompanijama i na taj način obezbede količine,
kontinuitet i kvalitet koji zahteva Švajcarska kompanija Halba; dok se druga komponenta
odnosi na postavljanje demo ogleda kod organskih proizvođača čiji cilj je prilagođavanje
koncepta agrošumarstva našim klimatskim uslovima. Za stručnu postavku i vođenje
ogleda biće zadužen Institut za ratarstvo i povrtarstvo uz saradnju sa kompanijom
Ecotop iz Švajcarske sa bogatim praktičnim iskustvom u oblasti agrošumarstva kako u
Africi i Južnoj Americi, tako i u Evropi, s tim da se individualno pristupa svakom ogledu,
izbor biljnih vrsta se prilagođava specifičnim uslovima i potrebama organskih
proizvođača.

U okviru projekta organizuju se razne aktivnosti za članove VOK-a, odpovezivanja sa Švajcarskim kompanijama Halba i Ecotop, proširenja tržišta, studijskih putovanja, obuka o BioSuisse standardu i drugih. Pratite novosti na sajtu i društvenim mrežama kako biste blagovremeno bili obavešteni o svim dešavanjima.