Postoje mnoge zablude o načinima prepoznavanja organskih proizvoda. Dok neki potrošači smatraju da vizuelno mogu prepoznati organske proizvode, sa druge strane mnogi konvencionalni proizvođači na svojim proizvodima stavljaju oznaku ,,bio” ili ,,eko”, što ne predstavlja nikakvu garanciju da je proizvod organski.

Jedina garancija da je proizvod dobijen po metodama organske proizvodnje je sertifikat. D­o­b­i­j­anjem sertifikata od ovlašćene organizacije, stiče se pravo na korišćenje nacionalnog znaka „organski proizvod“ i logotipa setifikacionog tela na etiketi proizvoda.

Potrošači kupovinom proizvoda koji nosi znak „organski proizvod“ mogu biti s­i­g­u­r­n­i  d­a­:

– najmanje 95% sastojaka ovog proizvoda je organskog p­orekla;

– je proizvod prošao kroz strog proces kontrole i da je sertifikovan u skladu sa regulativama od strane sertifikacionog tela koje kontroliše Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine;

– proizvod dolazi direktno od proizvođača i mora biti u­p­a­kovan u propisanu ambalažu.

U skladu sa gore navedenim, svaki potrošač treba da obrati pažnju prilikom kupovine organskih proizvoda da se na vidljivom mestu mora nalaziti etiketa na kojoj se nalazi nacionalna oznaka za „organski proizvod“ i kod ovlašćene kontrolne organizacije (primer: RS-ORG-001). Pored toga, na proizvodu mora biti i kod sertifikacione kuće koja daje garanciju organskih proizvoda u Republici Srbiji.

Organski proizvodi koji su poreklom iz Evropske unije i koji se izvoze u istu, moraju da nose logo „Eko-list“, čiji izgled predstavlja vezu Evrope i prirode i sastoji se od 13 zvezdica raspoređenih u obliku lista na zelenoj podlozi.

Kada je reč o primarnim proizvodima i prodaji na pijaci, svaki proizvođač je dužan da poseduje važeći sertifikat koji je izdala ovlašćena kontrolna organizacija i da sertifikat pokaže na uvid ukoliko je potrebno.

Proizvođači koji se nalaze u periodu konverzije takođe mogu dobiti logo za označavanje svojih proizvoda na kome piše ,,proizvod iz perioda konverzije“ i kodom, odnosno logom ovlašćene kontrolne organizacije i na taj način istaći da prelaze sa konvencionalne na organsku proizvodnju i da se ovi proizvodi proizvode po principima organske proizvodnje.