Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2018. години на територији АП Војводине

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2018. години на територији АП Војводине

К О Н К У Р С
за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођењa и сертификацијe система
безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2018. години на
територији АП Војводине

1. Предмет конкурса
Предмет конкурса јесте додела средстава за суфинансирање трошкова увођењa и
сертификацијe система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског
порекла у 2018. години.

2. Намена и висина средстава
Средстава по овом конкурсу додељују се за суфинансирање:
1. трошкова израде елабората за добијање ознаке географског порекла и лабораторијских
анализа које представљају део елабората за добијање ознаке географског порекла у 2018.
години;
2. трошкова контроле и сертификације пољопривредних и прехрамбених производа, с
географским пореклом, чију су контролу и сертификацију производње у 2018. години
извршиле овлашћене организације;
3. трошкова за увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране: ISO 22000,
GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER, СРПСКИ КВАЛИТЕТ у 2018.
години.
За реализацију овог конкурса предвиђено је укупно 2.000.000,00 динара.
Средства намењена по овом конурсу предвиђена су за суфинансирање до 70% подршке од
плаћеног износа за реализоване инвестиције, умањеног за износ средстава на име пореза на
додату вредност. Минимални износ средстава који се додељује по једној пријави јесте 30.000,00
динара, а максимални износ je до 500.000,00 динара.

3. Корисници средстава:
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и
налазе се у активном статусу, и то:
1. физичко лице:
– носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства;
– предузетник носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства.
2. правно лице:
– привредно друштво – разврстано у микро и мало привредно друштво у складу са законом
којим се уређује рачуноводство,
– удружење грађана,
– земљорадничка задруга.

4. Услови за коришћење средстава:
1. регистровано пољопривредно газдинство мора бити уписано у Регистар пољопривредних
газдинства и мора да се налази у активном статусу;
2. подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне
самоуправе с територије АП Војводине, односно подносиоци пријаве правна лица морају
имати седиште на територији јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине, с
тим што и место реализације инвестиције мора бити на територији јединице локалне
самоуправе с територије АП Војводине;
3. подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси пријаву не сме користити средства по
неком другом основу (субвенције, подстицаји) за исту намену, односно иста инвестиција не
сме бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с
посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним
газдинствима;
4. подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском
секретаријату, као ни према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде на
основу раније потписаних уговора;
5. подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о накнадама за
одводњавање/наводњавање закључно са 2017-ом годином;
6. подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске обавезе закључно са 2017-ом
годином (издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе где се налази
предметна инвестиција, ако се пребивалиште подносиоца пријаве налази на територији
друге локалне самоуправе онда треба доставити напред наведено уверење и од те локалне
самоуправе);
7. подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по уговорима о закупу
пољопривредног земљишта у државној својини закључно са 2017-ом годином;
8. да се плаћање врши на текући рачун вршиоца услуге, а плаћање путем компезације и
цесије неће бити призната.
9. задруге морају имати обављену задружну ревизију

5. Документација која се подноси на конкурс:
1. читко попуњена пријава са обавезним потписом подносиоца пријаве предузетника
односно правног лица (са изјавом о прибављању докумената о којој се води службена
евиденција);
2. оригинал извода из Регистра пољопривредних газдинстава, који издаје Управа за трезор
(не старији од 30 дана);
3. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца регистрованог
пољопривредног газдинства или овлашћеног лица у правном лицу;
4. потврда пореске управе о плаћеном порезу и другим доспелим обавезама из јавних
прихода за 2017. годину.
5. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда надлежног органа)
закључно са 31.12.2017. године.
6. изјава подносиоца пријаве да за инвестицију за коју подноси пријаву није користио
средства по неком другом основу (субвенције, подстицаји) за исту намену, односно иста
инвестиција није била предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја
у складу с посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим
пољопривредним газдинствима.
Додатна обавезна документација за предузетнике:
7. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем;
Додатна обавезна документација за правна лица:
8. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем;
9. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над правним лицем није покренут
поступак стечаја и/или ликвидације.
10. за задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да задруга послује у складу са Законом о
задругама, при чему се потврда издаје на основу коначног извештаја о обављеној
задружног ревизији, не старијем од две године, у складу са Законом о задругама.
Подносилац пријаве ‒ на обрасцу који је саставни део пријаве на конкурс – треба да се
изјасни о томе да ли ће документацију наведену под тачкама 2, 4, 5, 7, 8, 9 и 10. прибавити сам или
је сагласан с тим да је прибави Покрајинки секретаријат, по службеној дужности.
Потребна додатна документација по наменама:
– географско порекло (тачке 1 и 2)
1. за извршену лабораторијску контролу сировина за производњу пољопривреднопрехрамбених
производа с географским пореклом, као и самих производа; за трошкове
израде елабората за добијање ознаке географског порекла и трошкова контроле и
сертификације пољопривредних и прехрамбених производа с географским пореклом,
потребно је доставити:
 оригинал рачун са спецификацијом или оверене фотокопије рачуна с доказима о
извршеној уплати не старији од 1.01.2018.године и фискални рачун на коме је
назначено да је плаћање извршено готовински или картицом (само у случају када
је подносилац физичко лице) или налог за пренос средстава и оверен извод банке
о извршеном плаћању;
2. фотокопија потврде о предатом елаборату за заштиту географских ознака Заводу за
интелектуалну својину или фотокопија документа о извршеној контроли и сертификацији
пољопривредно-прехрамбеног производа за који се подноси захтев, издатог на назив
подносиоца захтева у току 2018. године, од сертификационог тела овлашћеног од
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, у складу са законом којим се
уређују ознаке географског порекла за пољопривредне и прехрамбене производе.
– систем безбедности и квалитета хране (тачка 3)
1. за трошкове увођења и сертификацију система безбедности и квалитета хране у 2018.
години, потребно је доставити:
 оригинал рачун са спецификацијом или оверене фотокопије рачуна с
доказима о извршеној уплати не старији од 1.01.2018.године и фискални рачун на
коме је назначено да је плаћање извршено готовински или картицом (само у
случају када је подносилац физичко лице) или налог за пренос средстава и оверен
извод банке о извршеном плаћању;
2. оверена фотокопија сертификата;
3. за KOSHER и HALAL сертификат – записник инспектора надлежног за послове
пољопривреде, односно ветеринарства којим се потврђује да се у процесу производње
спроводе мере самоконтроле према HACCP начелима.

6. Начин одлучивања и исплата средстава
Испуњеност услова за доделу средстава утврђује комисија коју је образовао покрајински
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Пословником о раду комисија за
израду конкурса и правилника и поступање по конкурсима расписаним у покрајинском
секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство од 05.06.2018. године (пречишћен
текст), а на основу ког је донет Правилник о додели средстава за суфинансирање трошкова
увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком
географског порекла у 2018. години на територији АП Војводине.
Средства ће се додељивати по пристиглим пријавама – до утрошка средстава
предвиђених за ову намену.
Критеријуми и друга питања значајна за реализацију конкурса регулисана су Правилником
за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности
и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2018. години на територији АП
Војводине
У поступку разматрања пријава, комисија проверава наводе из документације и утврђује
испуњеност услова.
Уколико нека од поднетих пријава има недостатке које комисију спречавају да поступа по
њој, ако није разумљива или није потпуна, комисија у року од 5 дана од пријема такве пријаве
обавештава подносиоца да пријаву уподоби у року од 5 дана.
Уколико у предвиђеном року, подносилац не допуни доментацију, пријава ће бити
одбачена.
Комисија неће узимати у разматрања пријаве поднете од лица која немају право да
учествују на конкурсу, поднете након истека рока који је прописан Конкурсом и поднете за
инвестиције које нису предмет конкурса за који је поднета пријава.
Конкурсна документација се не враћа.

7. Начин подношења пријаве
Пријаве на конкурс, са осталом припадајућом документацијом, достављају се поштом или
путем писарнице покрајинских органа управе – сваког радног дана од 9 до 14 часова, у
затвореној коверти, на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16, с назнаком „Увођење и сертификација
система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2018.
години” – не отварај. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона и
факса подносиоца пријаве, као и име особе за контакт.

Пријаве за конкурс подносе се закључно са 23. новембром 2018. године.
Пријава на конкурс може се преузети са сајта Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство: www.psp.vojvodina.gov.rs или у просторијама
наведеног секретаријата (Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16, I спрат, соба 44/а, зграда
Покрајинске владе).
Информације у вези с конкурсом могу се добити у Покрајинском секретаријату за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, путем телефона: 021/487-4601.

PRAVILNIK KONKURSA I POTREBNI OBRASCI NALAZE SE NA SLEDEĆEM LINKU: www.psp.vojvodina.gov.rs

IZVOR:http: www.psp.vojvodina.gov.rs

Ostavite komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *